Doklady

Doklad s potvrdeniami

o overení odborných vedomostí obsluhy/opravy vyhradeného technického zariadenia (VTZ) tlakového, plynového, zdvíhacieho („doklad“)

Prezentovaný „doklad“ spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z § 15 ods. 7 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Bol vytvorený za účelom sprehľadnenia a zjednodušenia zápisov o overovaní odborných vedomostí zamestnancov, poverených obsluhou alebo opravou VTZ tlakových, plynových a zdvíhacích.

Výhody „dokladu“:

zamestnávateľ jedným potvrdením poveruje zamestnanca na obsluhu/opravu všetkých prevádzkovaných VTZ, pre ktoré má potvrdené overenie odborných vedomostí revíznym technikom v „doklade“,
zamestnávateľ už nebude musieť zhromažďovať množstvo prezenčných listín o overení odborných vedomostí z viacerých VTZ, všetko bude mať na jednom mieste (v „doklade“),
v jednom doklade je možnosť potvrdenia obsluhy/opravy až pre 3 rôzne druhy VTZ (tlakových, plynových, zdvíhacích) a zároveň je možné overiť aj odborné vedomosti na viazanie bremien na VTZ zdvíhacom skupiny B.a),
revízny technik už nemusí vydávať ďalšie potvrdenie, stačí mu do „dokladu“ vypísať názov, príp. popis VTZ, výrobcu, model alebo typ a svojim podpisom potvrdiť vykonanie overenia odborných vedomostí na obsluhu/opravu konkrétneho VTZ,
v „doklade“ sú vymenované len tie skupiny a podskupiny VTZ, ktorých overenie na obsluhu/opravu môže vykonať príslušný revízny technik.

 

Autori dokladu: Ing. Gabriel Nosko, Mgr. Miroslav Káplocky

Grafická úprava a dizajn: Adam Matlák

V prípade záujmu o „doklad“ volajte na tel. číslo 0907 799 687 (p. Michalčíková)