Bezpečnostnotechnické služby

POPIS SLUŽBY

 • poradenstvo autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
 • vstupný audit
 • posúdenie rizík s návrhom opatrení na ich zníženie
 • zavedenie systému riadenia rizík
 • návrh a vypracovanie dokumentácie BOZP a OPP
 • nonstop poradenstvo pri mimoriadnych udalostiach (úraz, požiar…)
 • vypracovanie analýzy každého pracovného úrazu a nebezpečnej udalosti
 • výkon kontrolnej činnosti s písomným výstupom nedostatkov a návrhom opatrení na ich odstránenie
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
 • oboznamovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
 • sprostredkovanie školení a kurzov na získanie preukazu, osvedčenia a dokladu vo vzťahu k práci
 • plnenie ďalších dohodnutých úloh na základe zmluvy